VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY

1. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") stanoví základní podmínky, na jejichž základě pronajímatel Martina Kopřivová se sídlem Břízová 547, 250 90 Jirny, (dále jen "Pronajímatel"), umožní zájemcům pronájem Apartmánů, které se nacházejí na adrese Nový Svět 699, Harrachov 468 49.
 2. Smlouva na pronájem ubytování je uzavírána mezi výše uvedeným pronajímatelem a klientem, který má o využití prostoru zájem, a který se seznámí a souhlasí s těmito Obchodními podmínkami (dále jen "Klient").

2. Uzavření smlouvy

 1. Pronajímatel poskytne Klientovi prostor pro krátkodobé ubytování na základě objednávky (rezervace vybraného Apartmánu) učiněné prostřednictvím on-line objednávkového formuláře na webových stránkách.
 2. Klient si v rámci on-line objednávky vybere konkrétní Apartmán, dle aktuální nabídky Pronajímatele (dále jen "Služba") a vybere si některý z dostupných termínů. Až do odeslání objednávky může Klient zadaná data upravovat. Podmínkou odeslání objednávky je to, že se Klient seznámí s těmito Obchodními podmínkami a v objednávkovém procesu výslovně zaškrtne svůj souhlas s Obchodními podmínkami. Bez tohoto souhlasu nelze on-line objednávku odeslat. Klient souhlasí při realizaci objednávky s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s odesláním objednávky a uzavřením smlouvy (tedy náklady na internetové připojení, případně náklady na telefonní hovory) jsou hrazeny Klientem dle základních sazeb, které hradí svému poskytovateli telefonických a datových služeb.
 3. Příslušná smlouva o pronájmu Apartmánu je uzavřena okamžikem, kdy Pronajímatel potvrdí e-mailem objednávku učiněnou prostřednictvím on-line objednávkového formuláře. V této souvislosti bere Klient na vědomí, že jím učiněná objednávka pronájmu v konkrétním termínu je závazná.
 4. Pokud Pronajímatel zjistí, že z nějakého opodstatněného důvodu na straně Pronajímatele není možné ve vybraném termínu Službu využít, bezodkladně o tomto Klienta vyrozumí a nabídne mu náhradní termín. Nepřijme-li Klient žádný z nabízených náhradních termínů, považuje se tím smlouva za ukončenou.
 5. Klient provedením objednávky bere na vědomí, že předpokladem uzavření smlouvy je bezhotovostní zálohová platba ve výši 50% z celkové ceny a doplatek ve výši 50% týden před požadovaným termínem pronájmu. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 14 dní před realizací pronájmu je klient povinen uhradit 100% celkové ceny.
 6. Objednávka Klienta je Pronajímatelem archivována v elektronické podobě, a to po dobu určenou Pronajímatelem, kdy tato doba plyne z doby nezbytné pro vypořádání všech závazků plynoucích z objednávky. V případě žádosti Klienta mu bude obsah objednávky poskytnut.
 7. Smluvní vztah mezi Pronajímatelem a Klientem se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník"). Smlouva mezi Pronajímatelem a Klientem je uzavřena v českém jazyce.

3. Způsoby plateb/platební podmínky

 1. Úhrada pronájmu je možná pouze jako platba bezhotovostní, rozdělená na 2 části:
  a) zálohová platba ve výši 50% z celkové ceny
  b) doplatek ve výši 50% týden před požadovaným termínem pronájmu.
  V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 14 dní před realizací pronájmu je klient povinen uhradit 100% celkové ceny.
 2. Ceny neobsahují rekreační poplatky ve výši 30 Kč za započatý den pobytu. Tyto poplatky budou hrazeny v hotovosti v den příjezdu. Od poplatků jsou osvobozeny osoby mladší 18ti let.

4. Právo na zrušení objednávky/odstoupení od smlouvy

 1. Klient má právo kdykoliv před začátkem zájezdu/ubytování odstoupit od cestovní smlouvy. Toto odstoupení musí být písemné. (dopis nebo email).
 2. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno pronajímateli. Pokud klient odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit pronajímateli následující stornopoplatky:
  - při stornování v období do 30 dnů před začátkem pobytu poplatek 2.000 Kč
  - při stornování v období od 29 do 14 dnů před začátkem pobytu 50%
  - při stornování v období 14 a méně před začátkem pobytu : 100% celkové ceny
  - pronajímatel může ve výjimečných případech snížit nebo neúčtovat stornopoplatek
 3. Celkovou cenou se rozumí plná prodejní.
 4. V případě, že klient v průběhu zájezdu/ubytování svévolně zruší část objednaných služeb nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.

5. Reklamace, odpovědnost za škody

 1. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší než byla předem dohodnuta, vzniká klientovi právo na reklamaci. Klient je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Uplatnění reklamace v místě poskytované služby může klient provést písemně a je povinen prokázat součinnost při jejím uplatnění a vyřízení. Své nároky z reklamace musí klient uplatnit u ubytovatele bez zbytečného odkladu.
 2. Reklamaci lze uplatnit i u cestovní kanceláře nebo agentury, která zprostředkovala uzavření Smlouvy. Pokud klient neuplatní práva z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb bez zbytečného odkladu - do 1 měsíce od skončení pobytu., ubytovatel nepřizná případnou slevu z ceny - viz. Reklamační řád.
 3. Při výskytu závad v plnění je klient povinen společně působit v tom směru, aby se eventuálním škodám zabránilo, nebo aby byly co nejmenší.
 4. Klient je zejména povinen veškeré svoje výhrady neprodleně sdělit v místě vzniku zástupci ubytovatele, nebo jinému odpovědnému pracovníkovi tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava na místě. Opomene-li klient z vlastní viny poukázat na nedostatek, nemá nárok na slevu. Pokud se nedostatek nepodaří odstranit, sepíší zástupce ubytovatele, příp. jiný odpovědný pracovník se klientem reklamační protokol. Klient je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace.
 5. Pronajímatel neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které netvoří součást zájezdu/ubytování a které si klient obstará na místě prostřednictvím průvodce nebo jiného zprostředkovatele služeb.
 6. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu ubytovatele (vis major) nebo k okolnostem na straně klienta, na základě kterých klient zcela nebo zčásti nevyužije služby objednané a zaplacené u ubytovatele, nevzniká klientovi, pokud není dohodnuto jinak, nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.
 7. Pronajímatel neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena:
  - klientem
  - třetí osobou, která není spojena s poskytováním ubytovacích služeb
  - neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

6. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. Klient, kterým je spotřebitel, je oprávněn v případě sporu s Pronajímatelem, který plyne ze vzájemného spotřebitelského vztahu, obrátit se na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je pro služby nabízené Pronajímatelem Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Předmětné řízení před subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno (strany si nesou jen vlastní náklady řízení) a jeho smyslem je vyřešení sporu mezi spotřebitelem a Pronajímatelem bez nutnosti vynakládat finanční prostředky na soudní řízení. Řízení před subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů blíže upravuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve svých ustanoveních § 20d až § 20m. Další bližší informace lze získat na internetových stránkách České obchodní inspekce. Před zahájením výše uvedeného řízení však doporučujeme vyřešit případný spor smírně přímo s Pronajímatelem. Pro řešení případného sporu mezi Pronajímatelem a Klientem je možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr.

7. Závěrečná ustanovení

 1. Pronajímatel je oprávněn tyto Podmínky jednostranně kdykoliv změnit, přičemž změna těchto Podmínek je účinná ke dni jejího vyhlášení, pokud není stanoveno jinak. Pro realizované objednávky (rezervace) je rozhodující znění platné ke dni realizace dané objednávky.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 30.8. 2020.